Študijné materiálny Letecké právo

1_Význam leteckého práva a leteckej legislatívy 2_Vybrané medzinárodné dohovory civilného letectva 3_Medzinárodné organizácie v oblasti letectva 4_Orgány štátneho odborného dozoru, poskytovanie letových prevádzkových služieb a vyšetrovania 5_Národná legislatíva o...

preèítajte si viac

Študijné materiály Letecké predpisy

1_Spôsobilosť leteckého personálu 2_Pravidlá lietania 3_Letové prevádzkové služby 4_Letecká informačná služba 5_Ochrana letectva pred činmi protiprávneho zasahovania 6_Štátna príslušnosť lietadiel 7_Vzdušný priestor 8_Letiská

preèítajte si viac

Dátum realizácie: od 01.03.2021 do 01.12.2023

Názov hlavného/čiastkového cieľa: Prezentácia výstupov projektu na verejnosti

Opis realizácie cieľa: Prezentácia výstupov projektu na rôznych verejných podujatiach ako napr. Noc výskumníkov alebo Deň otvorených dverí TUKE a odborných a vedeckých konferenciách v rámci popularizácie vedy, techniky a vysokoškolského vzdelávania: R. 2021, 2022, 2023.
Workshop “Digitálny obsah leteckej edukácie” 2023: 01.09.2023-01.10.2023

Názov hlavného/čiastkového cieľa v anglickom jazyku: Presentation of project outputs to the public

Opis realizácie cieľa v anglickom jazyku: Presentation of project outputs at various public events such as Researchers‘ Night or TUKE Open Day and professional and scientific conferences to popularize science, technology and higher education

Dátum realizácie: od 01.03.2021 do 01.11.2023

Názov hlavného/čiastkového cieľa: Vedecké články z projektu

Opis realizácie cieľa: Vytvorenie príspevkov do vedeckých čaospisov, na úrovni národných alebo medzinárodných vedeckých konferencií z problematiky riešenej v projekte, priebežných výstupov projektu:
R.2021, 2022, 2023

Názov hlavného/čiastkového cieľa v anglickom jazyku: Scientific articles from the project

Opis realizácie cieľa v anglickom jazyku: Creation of contributions to scientific journals, at the level of national or international scientific conferences on issues addressed in the project, ongoing project outputs:
R.2021, 2022, 2023

Dátum realizácie: od 01.09.2022 do 01.09.2023

Názov hlavného/čiastkového cieľa: Metodika hodnotenia výsledkov v rámci digitálnej leteckej edukácie

Opis realizácie cieľa: Vytvorenie objektívnej metodiky hodnotenia študijných výsledkov z vybraných predmetov letovej prípravy, realizovaných v rámci digitálnej leteckej edukácie

Názov hlavného/čiastkového cieľa v anglickom jazyku: Methodology of evaluation of results within digital aviation education

Opis realizácie cieľa v anglickom jazyku: Creation of an objective methodology for the evaluation of study results from selected subjects of flight training, implemented within the framework of digital aviation education

Dátum realizácie: od 01.01.2023 do 01.04.2023

Názov hlavného/čiastkového cieľa: Realizácia súťaže študijných tímov v praktickom uplatnení poznatkov

Opis realizácie cieľa: Realizácia súťaže študijných tímov v praktickom uplatnení poznatkov z postupov prístrojového priblíženia na vybrané letisko „Letecká rally 2023“, v rámci „lietania“ na leteckom simulátore Centra leteckých simulátorov na Katedre letovej prípravy

Názov hlavného/čiastkového cieľa v anglickom jazyku: Implementation of competition of study teams in the practical application of knowledge

Opis realizácie cieľa v anglickom jazyku: Realization of the competition of study teams in the practical application of knowledge from the procedures of instrument approach to the selected airport „Air rally 2023“, within the „flying“ on the flight simulator of the Center of Flight Simulators at the Department of Flight Training

Dátum realizácie: od 01.09.2022 do 01.09.2023

Názov hlavného/čiastkového cieľa: Vytvorenie objektívnej metodiky hodnotenia študijných výsledkov v rámci digitálnej leteckej edukácie z vybraných predmetov letovej prípravy

Opis realizácie cieľa: Spracovať metodiku hodnotenie priebežných a finálnych individuálnych študijných výsledkov v rámci digitálnej leteckej edukcáie vo vybraných prefmetoch letovej prípravy pre: LMS, Cisco preskúšanie, testovanie

Názov hlavného/čiastkového cieľa v anglickom jazyku: Creation of an objective methodology for the evaluation of study results within the framework of digital aviation education from selected subjects of flight training

Opis realizácie cieľa v anglickom jazyku: Elaborate a methodology for the evaluation of continuous and final individual study results in the framework of digital aviation education in selected subjects of flight training for: LMS, Cisco examination, testing

Dátum realizácie: od 01.01.2022 do 01.11.2022

Názov hlavného/čiastkového cieľa: Návrhy postupov prístrojového priblíženia s využitím systému GNSS na konkrétne malé letisko na úrovni základného vyhodnotenia najvýhodnejšieho postupu priblíženia s využitím satelitných navigačných systémov

Opis realizácie cieľa: Vykonať analýzu využiteľnosti systému EGNOS; Návrh postupov prístrojového priblíženia s využitím systému GNSS na konkrétne malé letisko na úrovni základného vyhodnotenia najvýhodnejšieho postupu priblíženia s využitím satelitných navigačných systémov, vzhľadom ku konkrétnej konfigurácii terénu,prekážkovej a prevádzkovej situácii v okolí letiska, podľa štandardov pre tvorbu komplexného návrhu prostredia a na základe štandardov ICAO PANS-OPS a FAA TERPS, ako je napríklad WX1 SeriesTM. Merania a cvičenia v teréne vybraného letiska.

Názov hlavného/čiastkového cieľa v anglickom jazyku: Proposals for instrument approach procedures using the GNSS system to a specific small aerodrome at the level of a basic evaluation of the most advantageous approach procedure using satellite navigation systems

Opis realizácie cieľa v anglickom jazyku: Carry out an analysis of the usability of the EGNOS system; Design of instrument approach procedures using the GNSS system for a specific small airport at the level of basic evaluation of the most advantageous approach procedure using satellite navigation systems, given the specific terrain configuration, obstacle and operational situation around the airport, according to the standards for the creation of a complex environmental design and based on the standards ICAO PANS-OPS and FAA TERPS, such as the WX1 SeriesTM. Measurements and exercises of the currently selected airport

Dátum realizácie: od 01.03.2021 do 01.11.2021

Názov hlavného/čiastkového cieľa: Analýza možností tvorby automatizovaných krátkodobých lokálnych predpovedí počasia pre malé letiská; Sledovanie a procesing počasia na letiskách;

Opis realizácie cieľa: Posúdenie sledovania a postprocesingu počasia, využitia systémov automatizovaného zberu meteorologických informácií a ich spracovanie na prakticky použiteľné výstupy a ich overovanie v praxi (METAR); Vytváranie a zdokonaľovanie softvéru pre vytváranie krátkodobých lokálnych predpovedí TREND a TAF a ich následné automatické overovanie a korekciu; Tvorba automatizovaných krátkodobých lokálnych predpovedí počasia pre malé letiská

Názov hlavného/čiastkového cieľa v anglickom jazyku: Analysis of the possibilities of creating automated short-term local weather forecasts for small airports; Monitoring and processing of weather at airports

Opis realizácie cieľa v anglickom jazyku: Assessment of weather monitoring and postprocessing, use of automated meteorological information collection systems and their processing into practically usable outputs and their verification in practice (METAR); Creating and improving software for creating short-term local TREND and TAF forecasts and their subsequent automatic verification and correction; Creation of automated short-term local weather forecasts for small airports

Dátum realizácie: od 01.03.2021 do 01.11.2023

Názov hlavného/čiastkového cieľa: Vytvorenie nového digitálneho obsahu predmetov (súbory) Letecké predpisy, Letecké právo, Letecká meteorológia, Letecká navigácia

Opis realizácie cieľa: Vytvorenie súborov e-študijných materiálov, pwpt, vrátane súborov testov pre jednotlivé predmety integrované v laboratóriu:
R. 2021: Tvorba digitálneho obsahu predmetov: Letecké predpisy, Letecké právo (LMS, Cisco, súbor testov).
R.2022: Tvorba digitálneho obsahu predmetu: Letecká meteorológia (LMS, Cisco, súbor testov)
R.2023: Tvorba digitálneho obsahu predmetu: Letecká navigácia meteorológia (LMS, Cisco, súbor testov)

Názov hlavného/čiastkového cieľa v anglickom jazyku: Creation of new digital content of subjects (files) Aviation regulations, Aviation law, Aviation meteorology, Air navigation

Opis realizácie cieľa v anglickom jazyku: Creation of files of e-study materials, pwpt, including test files for individual subjects integrated in the laboratory:
R. 2021: Creation of digital content of subjects: Aviation regulations, Aviation law (LMS, Cisco, set of tests).
R.2022: Creation of digital content of the subject: Aeronautical meteorology (LMS, Cisco, set of tests)
R.2023: Creation of digital content of the subject: Air navigation meteorology (LMS, Cisco, set of tests)

Dátum realizácie: od 01.01.2021 do 30.09.2021

Názov hlavného/čiastkového cieľa: Vytvorenie špecializovaného laboratória využiteľného pri výučbe vybraných predmetov letovej prípravy integrovaných v laboratóriu

Opis realizácie cieľa: Vypracovanie návrhu laboratória a obstaranie plánovaného vybavenia laboratória. Obstaranie a realizácia laboratória vybaveného didaktickou technikou, počítačovým hardvérom a softvérom umožňujúcim zvýšiť kvalitu výučby predmetov letovej prípravy. Inštalácia a oživenie didaktickej techniky, počítačového hardvéru a ostatného prístrojového vybavenia. Inštalácia doplňujúceho vybavenia. Vykonanie merania na malom letisku s cieľom zistenia možností využitia prístrojového vybavenia laboratória na vyhotovenie 24-hodinového časového snímku hodnôt presností satelitných navigačných systémov. Návrh a obstaranie obrazovej názornej dokumentácie do laboratória, rozširujúcej možnosti názornej výučby odborných predmetov.

Názov hlavného/čiastkového cieľa v anglickom jazyku: Creation of a specialized laboratory usable in teaching selected flight training subjects integrated in the laboratory

Opis realizácie cieľa v anglickom jazyku: Elaboration of laboratory design and procurement of planned laboratory equipment. Procurement and implementation of a laboratory equipped with didactic technology, computer hardware and software to increase the quality of teaching flight training subjects. Installation and revitalization of teaching equipment, computer hardware and other instrumentation. Installation of additional equipment. Carrying out measurements at a small airport in order to find out the possibilities of using the laboratory equipment to make a 24-hour time snapshot of the accuracy values of satellite navigation systems. Design and procurement of visual visual documentation for the laboratory, expanding the possibilities of visual teaching of specialized subjects.