Hlavným výsledkom projektu bude skvalitnenie výučby a individuálnych študijných výsledkov študentov LF TUKE prostredníctvom vybudovaného špecializovaného integrovaného laboratória so zameraním na výučbu vybraných predmetov letovej prípravy v 1. stupni vysokoškolského štúdia, s využitím pre podporu a rozvoj študentskej vedeckej odbornej činnosti študentov a spracovávanie záverečných prác. Významnú časť výstupov z projektu budú predstavovať výsledky v rámci tvorby digitálneho obsahu vybraných predmetov letovej prípravy, integrovaných v laboratóriu v 3 formách:

Formou kurzu

v prostredí systému na riadenie výučby – Learning Management system (LMS) – TUKE Moodle, využívajúceho elektronické knihy k predmetom a ďalej

Formou súboru prezentácií

pre využitie v rámci videokonferenčnej platformy Cisco Webex meetings / resp. Microsoft Teams, využívaných na Technickej univerzite v Košiciach, vrátane

Súboru testov

pre uvedené platformy, alebo v prostredí docs.google. Digitálny obsah umožňuje opakovanie procesov edukácie, ako aj individuálny prístup k študentovi za účelom zvýšenia kvality individuálnej študijnej výkonnosti.

Anotácia projektu

Správa podaná elektronicky: 13.11.2021
Správa podaná poštou: 15.11.2021