Integrované laboratórium pre digitálnu leteckú edukáciu vo vybraných predmetoch letovej prípravy

Integrated laboratory for digital aviation education in the teaching of selected subjects in the field of of flight training

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA)

Názov projektu KEGA:
Integrované laboratórium pre digitálnu leteckú edukáciu vo vybraných predmetoch letovej prípravy

KEGA komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo výučbe

Projekt č. 051TUKE-4/2021

Doba riešenia: 06/2021-2023

Anotácia projektu

Hlavným motívom pre spracovanie projektu bolo prispieť k zvýšeniu kvality výučby a individuálnych študijných výsledkov tvorbou digitálneho obsahu leteckej edukácie (vzdelávania, výchovy, výcviku) v rámci špecializovaného laboratória a k zvyšovaniu úrovne edukačného procesu na Technickej univerzite v Košiciach v oblastiach vybraných predmetov letovej prípravy, so zameraním na výučbu študijných programov v bakalárskom stupni vysokoškolksého štúdia budúcich pilotov a riadiacich letovej prevádzky. Činnosť laboratória bude zameraná do oblastí definovaných potrebami spoločnosti a leteckej praxe, a to v prvom rade do oblasti riešenia prevádzky na malých letiskách s obmedzeným počtom pohybov za znížených hodnôt dohľadnosti s využitím satelitných navigačných systémov.

Laboratórium bude študentovi v predmete Letecká navigácia, Letecké predpisy a Letecké právo ponúkať priamy prístup k hardvérovému a softvérovému vybaveniu laboratória a tým teoreticky v priestoroch laboratória a prakticky v teréne v priestore letiska vyhodnocovať možnosti aplikácie najvýhodnejšieho postupu priblíženia s využitím satelitných navigačných systémov vzhľadom ku konkrétnej konfigurácii terénu, prekážkovej a prevádzkovej situácii v okolí letiska na základe štandardov dokumentov ICAO PANS-OPS a FAA TERPS.

Meteorologické zabezpečenie tzv. veľkej leteckej dopravy je značne rozvinuté a neposkytuje významnejší priestor pre výskum a rozvoj na úrovni Technickej univerzity v Košiciach. Prevádzka na malých a regionálnych letiskách je zabezpečená len nepriamo. Tu sa ponúka veľký priestor pre rozvoj edukácie na báze výskumu možností skvalitnenia poveternostných informácií a výstrah a tým zvýšenia bezpečnosti tohto sektoru prevádzky.

Pre študentov predmetu Letecká meteorológia ponúkne laboratórium priamy prístup k meteorologickým informáciám, výukovým a testovacím programom. Zabudovaná letecká meteorologická stanica umožní kontinuálne získavať meteorologické informácie a precvičovať ich postprocesing. V strednodobom horizonte sa zo získaných údajov dajú vytvoriť základné meteorologické charakteristiky miesta merania. To umožní skvalitniť metodiku meraní a jeho spracovania a spresniť lokálne predpovede s cieľom bezpečného vykonávania prevádzky aj za zhoršených poveternostných podmienok.

Tieto poznatky budú transformované študentom v rámci didaktického systému leteckej edukácie v súlade s platnou leteckou legislatívou.